You are currently viewing СЛУЧАЯТ „ДАРИНА ТАКОВА“
Дарина Такова в ролята на Семирамида от едноименната опера на Росини. Източник: Фестивал на оперното и балетното изкуство - Стара Загора

СЛУЧАЯТ „ДАРИНА ТАКОВА“

Случаят „Дарина Такова“ събуди полемика около назначенията на световно признати творци в Националното музикално училище (НМУ) „Любомир Пипков“ – София и в училищата по изкуствата, като цяло. Фактите са следните: училището обявява конкурс за учители. Директорката информира Дарина Такова, че за да издържи успешно конкурса трябва да изпълни пред комисия пет произведения в съпровод на пиано. Известната оперна прима от 12 години не е на сцена заради травма на гласните струни. Следователно, по силата на действащите разпоредби Дарина Такова е невъзможно да бъде назначена като учител. Учудващо е, че в повечето публикации по темата

не се подлага на съмнение конкурсът като възможност за назначаване на работа

Дали наистина е така? От  Кодекса на труда научаваме, че  конкурсните длъжности се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Следователно, директорът на НМУ има право да организира конкурси за заемане на свободни работни места. И тук се натъкваме на първото противоречие.

Действащият правилник на НМУ “Л. Пипков” не предвижда назначаването на учители с конкурсна процедура.

Кодексът на труда изисква обявлението за конкурса да съдържа наименованието на предприятието, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността; начина за провеждане на конкурса; необходимите документи, мястото и срока за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. В рубриката „новини“ от сайта на училището, където е публикувана обявата за конкурса, липсва дата. Не е спазено още едно изискване на Кодекса на труда:

отсъства информация за начина на провеждане на конкурса.

Изводите:

  1. Конкурсът, обявен от НМУ е незаконен и вероятно това лесно би могло да се установи от всеки засегнат, ако подаде сигнал до Административния съд.
  2. Условията за конкурса, са дискриминационни. Съгласно Закона за защита от дискриминация е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, УВРЕЖДАНЕ, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Представените изисквания за назначаване на учители в НМУ “Л. Пипков” трудно биха издържали и пред Комисията за защита от дискриминация.

Следователно, случаят събира в себе си управленска немощ, административна некомпетентност и незачитане на достойнството.