You are currently viewing НА ВНИМАНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БУРГАС
Източник: https://www.burgas.bg/

НА ВНИМАНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БУРГАС

Община Бургас изпълнява проект „Бургас – вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът  цели да се подобри достъпа за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално- икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас.

Основен фокус на дейностите са младежката аудитория, възрастните хора в надтрудоспособна възраст, хората с увреждания, групи от малцинствата от ромската група, руска имигрантска общност и турско население.

Представената анкетата има за цел да установи обхвата на разпространение на различните форми на културно и художествено изразяване в Община Бургас. Отговорите на представителите на културните организация целят да подпомогнат усилията на местната администрация да планира адекватни мерки и политики за достъп на гражданите до цялото разнообразие от културни и художествено-творчески дейности.

АНКЕТА

Краен срок за попълване: 4 май, 2023 г.